Acompanhamentos

 • Batata-doce

  Batata-doce

  R$14,00


 • Ratatouille

  Ratatouille

  R$25,00


 • Purê de batatas
  Purê de batatas

  Purê de batatas

  R$13,75


 • Palmitos na manteiga
  Palmitos na manteiga

  Palmitos na manteiga

  R$28,05


 • Ovos (02 unidades)
  Ovos (02 unidades)

  Ovos (02 unidades)

  R$4,29


 • Omelete simples
  Omelete simples

  Omelete simples

  R$15,40


 • Legumes na manteiga
  Legumes na manteiga

  Legumes na manteiga

  R$19,25


 • Legumes ao vapor
  Legumes ao vapor

  Legumes ao vapor

  R$18,15


 • Feijão mexido
  Feijão mexido

  Feijão mexido

  R$11.55


 • Farofa com ovo
  Farofa com ovo

  Farofa com ovo

  R$12,65


 • Ervilhas na manteiga
  Ervilhas na manteiga

  Ervilhas na manteiga

  R$13,75


 • Brócolis ao alho e óleo
  Brócolis ao alho e óleo

  Brócolis ao alho e óleo

  R$21,45


 • Batata sautê
  Batata sautê

  Batata sautê

  R$13,75


 • Batata palha
  Batata palha

  Batata palha

  R$9,35


 • Batata gratinada
   Batata gratinada

  Batata gratinada

  R$13,75


 • Batatas Fritas
  Batatas Fritas

  Batatas Fritas

  R$13,75


 • Batatas ao vapor
  Batatas ao vapor

  Batatas ao vapor

  R$9,35


 • Aspargos na manteiga
   Aspargos na manteiga

  Aspargos na manteiga

  R$22,99


 • Arroz
  Arroz

  Arroz

  R$7,59


 • Polenta Frita
  Polenta Frita

  Polenta Frita

  R$10,89


 • Aipim Frito
  Aipim Frito

  Aipim Frito

  R$9,79


 • Batata Suíça
  Batata Suíça

  Batata Suíça

  R$13,75


 • Feijão
  Feijão

  Feijão

  Mexido R$11,55 ou em caldo. R$8,80


 • Arroz com Brócolis
  Arroz com Brócolis

  Arroz com Brócolis

  R$11,55


 • Arroz à Cubana
  Arroz à Cubana

  Arroz à Cubana

  R$11,55